logo

GDPR

GDPR – General Data Protection Regulation (zákon na ochranu osobních údajů)

Vážení klienti,

naše firma zpracovává osobní údaje v souladu s platnou právní úpravou zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“), a ode dne 25. 05. 2018 také v souladu s Nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“) a to na dobu až do odvolání tohoto souhlasu. Vyplněním osobních údajů *) (OU) poskytujete souhlas se zpracováním Vámi poskytnutých osobních údajů. Ujišťujeme Vás, že veškeré osobní údaje které naše firma shromažďuje, shromažďuje pouze pro odůvodněné účely a tyto údaje jsou chráněny maximální možnou mírou zabezpečení.

Vaše OU zpracováváme na základě vašeho dobrovolného a jednoznačného souhlasu pro účely:

  • evidence prací a komunikací spojenou s procesem Vaší zakázky.
  • evidence prací a komunikací spojenou s procesem Vašeho obchodního případu a to po dobu 10 let od poskytnutí Vašeho souhlasu.

Máte právo souhlas kdykoliv odvolat písemně nebo mailem na naší adrese. Vaše OU nepředáme žádné třetí straně. OU budou zpracovávány a chráněny před zneužitím v souladu s nařízení EP a Rady 2016/679.

*) jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, email, jsou použity pro evidenci Vaší zakázky

Máte právo na přístup k OU které o Vás zpracováváme, právo na jejich opravu, pokud budou nesprávné, nepřesné nebo neúplné, právo požadovat výmaz vašich OU, popř. omezení jejich zpracování, máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich OU. Máte právo na přenositelnost OU, které jste nám poskytl, a které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu a to ve strukturovaném a běžně používaném a strojově čitelném formátu. Kromě výše uvedeného máte též právo podat stížnost u dozorového úřadu (UOOU).

V případě jakýchkoliv požadavků na vše, co se týká GDPR a zpracování Vašich údajů, se na nás obracejte prostřednictvím emailu: rozehnal@falcon-czech.cz nebo osobně přímo v sídle naší společnosti.

Jan ROZEHNAL – FALCON Czech

majitel firmy