logo

Obchodní podmínky

Kompletní sortiment našich výrobků je zpravidla skladem s možnost odběru ihned, v případě, že požadujete naši dopravu a montáž zařízení dodací lhůta 2-3 týdny. Při realizaci dodávky větších celků dodací lhůta cca 8 týdnů nebo podle dohody.

Všeobecné obchodní podmínky
Tyto obchodní podmínky se vztahují na dodávky zboží a jeho dílů z výroby firmy Jan ROZEHNAL, ul.SNP 1153, 765 02 Otrokovice, CZ, IČO: 42618878.

Čl. 1. Objednávky
V objednávce je nutno uvést číslo objednávky a datum vystavení, úplné typové označení požadovaného zboží, počet kusů, požadovaný termín dodání a další komerční údaje (fakturační údaje o firmě, IČO, DIČ, místo dodání apod.), nutné pro její řádné vyřízení. Objednávka může být ústní, e-mailová nebo písemná. Při objednávání náhradních dílů musí být tento přesně definován, aby nemohlo dojít k záměně.

Čl. 2. Označení
Každý výrobek je opatřen evidenčním štítkem, na němž je vyznačen rok výroby, typ zařízení, hmotnost stroje, způsob napájení a výrobní číslo.

Čl. 3. Balení
Automatické vrhačky jsou dodávány na europaletách rozměru 120*80*15 cm připevněny kovovými svorníky, obtaženy strečovou fólií. Obal nezajišťuje ochranu proti povětrnostním vlivům. Palety jsou účtovány (zálohovány) a jsou vratné do 2 měsíců od data odběru zboží. Ostatní zboží je baleno v lepenkových kartonech.

Čl. 4. Platební podmínky
Kupující je povinen prodávajícímu zaplatit kupní cenu za dodané zboží těmito způsoby:

1) V hotovosti při převzetí zboží
2) Na základě proformafaktury převodem sjednané úplné kupní ceny na ůčet prodávajícího
3) Sjednanou zálohou na základě proformafaktury + doplatek úplné kupní ceny po zhotovení zakázky, nejpozději ke dni vyskladnění zboží, případně v hotovosti při dodání

4) U stálých obchodních partnerů po dohodě možnost fakturace a platba převodem ve lhůtě splatnosti

Za datum zaplacení kupní ceny v případě bezhotovostní platby se považuje den připsání příslušné částky na bankovní ůčet prodávajícího.

Čl. 5. Dodací lhůta a způsob odeslání

Dodací lhůta.

Sjednaná dodací lhůta je stanovena v potvrzení objednávky nebo v Kupní smlouvě.
Prodávající si v oprávněných případech vyhrazuje právo dodání zboží v dílčích dodávkách.

Způsob odeslání.

1) Osobní odběr kupujícím v odbytovém skladu prodávajícího
2) Doprava zboží kupujícímu dodavatelem
3) Odeslání jiným přepravcem na základě telefonické či písemné výzvy

Čl. 6. Nabytí vlastnického práva
Předmět kupní smlouvy – zboží dodané prodávajícím kupujícímu zůstává vlastnictvím prodávajícího až do doby zaplacení úplné kupní ceny.

Čl. 7. Nebezpečí škody na zboží
Místo plnění / předání předmětu kupní smlouvy je provozovna firmy Jan Rozehnal, Mysločovice 204, 763 01 Mysločovice, CZ.  Jakmile opustí zboží distribuční sklad prodávajícího, přechází nebezpečí poškození nebo ztráty na kupujícího, případně na přepravce.

Čl. 8. Další podmínky dodávky
Pokud je uzavřena Kupní smlouva je vždy vyhotovena ve dvou kopiích, jednu potvrzenou kopii zašle zpět kupující prodávajícímu nejpozději do 7 dnů po doručení. Případné změny kupní smlouvy musí být provedeny písemnou formou, odsouhlaseny oběma smluvními stranami. Součástí dodávky zboží je Návod k obsluze a Záruční list. V případě, že se jedná o první vzájemný obchodní kontakt, zašle kupující spolu s potvrzenou Kupní smlouvou na adresu prodávajícího kopii výpisu z obchodního rejstříku, živnostenského listu, registrační list sportovního klubu apod..

Čl. 9. Zvláštní ujednání
V případě eventuálního neodebrání zboží v požadovaném množství a termínu, resp. stornování sjednané zakázky kupujícím a jednostranném odstoupení od uzavřené kupní smlouvy, se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu vzniklé náklady, případně škody, minimálně však 20% ze základní ceny stornovaných nebo neodebraných výrobků.

Čl. 10. Závěrečné ustanovení
Práva a povinnosti smluvních stran zde neupravené se ve vzájemném obchodním styku řídí ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů Českého právního řádu.

V Mysločovicích, dne 15.12.2014