logo

Záruční podmínky

1. Výrobce odpovídá za konstrukci, funkci, volbu a použití vhodného materiálu a provedení dodaného stroje(zařízení) a poskytuje spotřebiteli záruku, že dodaný stroj(zařízení) bude mít po dobu 24 měsíců ode dne prodeje odpovídající vlastnosti za předpokladu, že byly dodrženy pokyny, uvedené v návodu k použití a údržbě.

2. V záruční době bude provedena výrobcem v servisním středisku výrobce bezplatně oprava výrobku u kterého vznikla porucha způsobená výrobní vadou, vadné součásti budou bezplatně vyměněny, tak aby mohl být výrobek řádně užíván. Vadné díly, které budou v záruce vyměněny, se stávají vlastnictvím servisního střediska výrobce.

Záruka nebude uznána, v případech, kdy nastalo poškození níže uvedenými vlivy :

a) neodborným uskladněním před uvedením do provozu, mechanickým poškozením spotřebitelem, poškozením při dopravě

b) nesprávnou a nedbalou obsluhou, nedostatečnou údržbou, neodbornými opravami a úpravami, nebo jakékoliv technické změny výrobku neautorizovanou dílnou

c) přetěžováním stroje, použitím stroje v jiné, než dovolené pracovní poloze nebo použití k jiným účelům, než k jakým je určen

d) v případech poškození výrobku vlivem neodvratné události (např. živelná pohroma a pod.)

e) připojení stroje(zařízení) na nesprávné síťové napětí

f) pokud byl výrobek používán v rozporu s návodem k používání

3. Jestliže bude během opravy zjištěno, že závada nespadá do záruky, hradí náklady na takovou opravu osoba, uplatňující tuto záruku.

4. Právo kupujícího z vad zboží musí být uplatněno písemně, včas a bez zbytečného odkladu. Reklamaci uplatňuje spotřebitel u prodejce nebo přímo u výrobce.

5. Záruční doba se prodlužuje o čas nutný pro záruční opravu v autorizované opravně.

6. K záruční opravě budou převzaty výrobky pouze řádně očištěné a s kompletní dokumentací.

7. Kupující (uživatel) je povinen se před uvedením stroje(zařízení) do provozu seznámit se zásadami provozu podle přiloženého návodu k používání.

8. K doložení nároku na záruku slouží originál záručního listu a doklad o koupi. Záruční list je platný pouze v případě, že je řádně vyplněn, tj. pokud je na něm vyznačený datum prodeje a uvedení do provozu, výrobní číslo stroje, razítko a podpis prodejce.

V Mysločovicích, dne 15.12.2014